تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Farsi/Persian فصل پنجم هماهنگ با نسخه 126 مگ   MeysamBs
فصل پنجم هماهنگ با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E24   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E23   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E22   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E21   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E20   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E19   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E18   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E16   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E14   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E13   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E12   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E11   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E10   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E09   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E08   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E08   meysam2015
نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E07   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E05   meysam2015
مطابق نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E04   meysam2015
مطابق نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E03   meysam2015
مطابق نسخه 123 مگ 
Farsi/Persian 24 S05 E01   meysam2015
مطابق با نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E17   meysam2015
 
Farsi/Persian S05E06   meysam2015
مطابق نسخه 126 مگ 
Farsi/Persian S05E15 1   meysam2015
 
Farsi/Persian 24 - Fifth Season Web 1   smrmaku
هماهنگی و تبدیل شده به فرمت اس ار تی توسط عرفان.ایران فیلم